close this ads

माता सीता अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली


॥ श्रीसीताष्टोत्तरशतनामावली ॥

॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री सीताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ सीतायै नमः ।
ॐ जानक्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ वैदेह्यै नमः ।
ॐ राघवप्रियायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ अवनिसुतायै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः ।
ॐ रत्नगुप्तायै नमः॥ १० ॥

ॐ मातुलिङ्ग्यै नमह् ।
ॐ मैथिल्यै नमः ।
ॐ भक्ततोषदायै नमः ।
ॐ पद्माक्षजायै नमः ।
ॐ कञ्जनेत्रायै नमः ।
ॐ स्मितास्यायै नमः ।
ॐ नूपुरस्वनायै नमः ।
ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः ।
ॐ मायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः॥ २० ॥

ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ कामपूरण्यै नमः ।
ॐ नृपात्मजायै नमः ।
ॐ हेमवर्णायै नमः ।
ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः ।
ॐ सुभाषिण्यै नमः ।
ॐ कुशाम्बिकायै नमः ।
ॐ दिव्यदायै नमः ।
ॐ लवमात्रे नमः ।
ॐ मनोहरायै नमः॥ ३० ॥

ॐ हनुमद् वन्दितपदायै नमः ।
ॐ मुक्तायै नमः ।
ॐ केयूरधारिण्यै नमः ।
ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः ।
ॐ रावणादिकमोहिण्यै नमः ।
ॐ विमानसंस्थितायै नमः ।
ॐ सुभृवे नमः ।
ॐ सुकेश्यै नमः ।
ॐ रशनान्वितायै नमः ।
ॐ रजोरूपायै नमः॥ ४० ॥

ॐ सत्वरूपायै नमः ।
ॐ तामस्यै नमः ।
ॐ वह्निवासिन्यै नमः ।
ॐ हेममृगासक्त चित्तयै नमः ।
ॐ वाल्मीकाश्रम वासिन्यै नमः ।
ॐ पतिव्रतायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ पीतकौशेय वासिन्यै नमः ।
ॐ मृगनेत्रायै नमः ।
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः॥ ५० ॥

ॐ धनुर्विद्या विशारदायै नमः ।
ॐ सौम्यरूपायै नमः
ॐ दशरथस्तनुषाय नमः ।
ॐ चामरवीजितायै नमः ।
ॐ सुमेधा दुहित्रे नमः ।
ॐ दिव्यरूपायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्य पालिन्यै नमः ।
ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।
ॐ महाल्क्ष्म्यै नमः ।
ॐ धिये नमः॥ ६० ॥

ॐ लज्जायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ शमायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ प्रभायै नमः ।
ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः ।
ॐ वसन्तशीतलायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः॥ ७० ॥

ॐ स्नान सन्तुष्ट मानसायै नमः ।
ॐ रमानाम भद्रसंस्थायै नमः ।
ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः ।
ॐ सुरार्चितायै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ कान्त्यै नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ।
ॐ लघूधरायै नमः॥ ८० ॥

ॐ वारारोहायै नमः ।
ॐ हेमकङ्कणमण्दितायै नमः ।
ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः ।
ॐ रघवतोषिण्यै नमः ।
ॐ श्रीरामसेवनरतायै नमः ।
ॐ रत्नताटङ्क धारिण्यै नमः ।
ॐ रामवामाङ्कसंस्थायै नमः ।
ॐ रामचन्द्रैक रञ्जिन्यै नमः ।
ॐ सरयूजल सङ्क्रीडा कारिण्यै नमः ।
ॐ राममोहिण्यै नमः॥ ९० ॥

ॐ सुवर्ण तुलितायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कलकण्ठायै नमः ।
ॐ कम्बुकण्ठायै नमः ।
ॐ रम्भोरवे नमः ।
ॐ गजगामिन्यै नमः ।
ॐ रामार्पितमनसे नमः ।
ॐ रामवन्दितायै नमः॥ १०० ॥

ॐ राम वल्लभायै नमः ।
ॐ श्रीरामपद चिह्नाङ्गायै नमः ।
ॐ राम रामेति भाषिण्यै नमः ।
ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः ।
ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिण्यै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ मातुलिङ्गकराधृतायै नमः ।
ॐ दिव्यचन्दन संस्थायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः।
ॐ मूलकासुरमर्दिन्यै नमः॥ १११ ॥

॥ श्रीसीताष्टोत्तरशतनामावलिः समप्ता ॥

Hindi Version in English

ॐ Shrisitayai Namah।
ॐ Janakyai Namah।
ॐ Devyai Namah।
ॐ Vaidehyai Namah।
ॐ Raghavapriyayai Namah।
ॐ Ramayai Namah।
ॐ Avanisutayai Namah।
ॐ Ramayai Namah।
ॐ Rakshasantaprakarinyai Namah।
ॐ Ratnaguptayai Namah॥ 10 ॥

ॐ Matulungyai Namah।
ॐ Maithilyai Namah।
ॐ Bhaktatoshadayai Namah।
ॐ Padmakshajayai Namah।
ॐ Kanjanetrayai Namah।
ॐ Smitasyayai Namah।
ॐ Nupuraswanayai Namah।
ॐ Vaikunthanilayayai Namah।
ॐ Mayai Namah।
ॐ Shriyai Namah॥ 20 ॥

ॐ Muktidayai Namah।
ॐ Kamapuranyai Namah।
ॐ Nripatmajayai Namah।
ॐ Hemavarnayai Namah।
ॐ Mridulangyai Namah।
ॐ Subhashinyai Namah।
ॐ Kushambikayai Namah।
ॐ Divyadayai Namah।
ॐ Lavamatre Namah।
ॐ Manoharayai Namah॥ 30 ॥

ॐ Hanumadvanditapadayai Namah।
ॐ Mugdhayai Namah।
ॐ Keyuradharinyai Namah।
ॐ Ashokavanamadhyasthayai Namah।
ॐ Ravanadikamohinyai Namah।
ॐ Vimanasamsthitayai Namah।
ॐ Subhruve Namah।
ॐ Sukeshyai Namah।
ॐ Rashananvitayai Namah।
ॐ Rajorupayai Namah॥ 40 ॥

ॐ Sattvarupayai Namah।
ॐ Tamasyai Namah।
ॐ Vahnivasinyai Namah।
ॐ Hemamrigasaktachittayai Namah।
ॐ Valmikyashramavasinyai Namah।
ॐ Pativratayai Namah।
ॐ Mahamayayai Namah।
ॐ Pitakausheyavasinyai Namah।
ॐ Mriganetrayai Namah।
ॐ Bimboshthyai Namah॥ 50 ॥

ॐ Dhanurvidyavisharadayai Namah।
ॐ Saumyarupayai Namah।
ॐ Dasharathasnushayai Namah।
ॐ Chamaravijitayai Namah।
ॐ Sumedhaduhitre Namah।
ॐ Divyarupayai Namah।
ॐ Trailokyapalinyai Namah।
ॐ Annapurnayai Namah।
ॐ Mahalakshmyai Namah।
ॐ Dhiyai Namah॥ 60 ॥

ॐ Lajjayai Namah।
ॐ Sarasvatyai Namah।
ॐ Shantyai Namah।
ॐ Pushtyai Namah।
ॐ Kshamayai Namah।
ॐ Gauryai Namah।
ॐ Prabhayai Namah।
ॐ Ayodhyanivasinyai Namah।
ॐ Vasantashitalayai Namah।
ॐ Gauryai Namah॥ 70 ॥

ॐ Snanasantushtamanasayai Namah।
ॐ Ramanamabhadrasamsthayai Namah।
ॐ Hemakumbhapayodharayai Namah।
ॐ Surarchitayai Namah।
ॐ Dhrityai Namah।
ॐ Kantyai Namah।
ॐ Smrityai Namah।
ॐ Medhayai Namah।
ॐ Vibhavaryai Namah।
ॐ Laghudarayai Namah॥ 80 ॥

ॐ Vararohayai Namah।
ॐ Hemakankanamanditayai Namah।
ॐ Dvijapatnyarpitanijabhushayai Namah।
ॐ Raghavatoshinyai Namah।
ॐ Shriramasevanaratayai Namah।
ॐ Ratnatatankadharinyai Namah।
ॐ Ramavamangasansthayai Namah।
ॐ Ramachandraikaranjinyai Namah।
ॐ Sarayujalasankridakarinyai Namah।
ॐ Ramamohinyai Namah॥ 90 ॥

ॐ Suvarnatulitayai Namah।
ॐ Punyayai Namah।
ॐ Punyakirtyai Namah।
ॐ Kalavatyai Namah।
ॐ Kalakanthayai Namah।
ॐ Kambukanthayai Namah।
ॐ Rambhorvai Namah।
ॐ Gajagaminyai Namah।
ॐ Ramarpitamanayai Namah।
ॐ Ramavanditayai Namah॥ 100 ॥

ॐ Ramavallabhayai Namah।
ॐ Shriramapadachihnankayai Namah।
ॐ Ramarametibhashinyai Namah।
ॐ Ramaparyankashayanayai Namah।
ॐ Ramanghrikshalinyai Namah।
ॐ Varayai Namah।
ॐ Kamadhenvannasantushtayai Namah।
ॐ Matulungakare Dhritayai Namah।
ॐ Divyachandanasamsthayai Namah।
ॐ Shriyai Namah।
ॐ Mulakasuramardinyai Namah॥ 111 ॥

NamavaliMaa Sita Namavali


If you love this article please like, share or comment!

* If you are feeling any data correction, please share your views on our contact us page.
** Please write your any type of feedback or suggestion(s) on our contact us page. Whatever you think, (+) or (-) doesn't metter!

नामावलि: श्री गणेश अष्टोत्तर नामावलि

श्री गणेश के 108 नाम और उनसे जुड़े मंत्र। गजानन- ॐ गजाननाय नमः। गणाध्यक्ष- ॐ गणाध्यक्षाय नमः...

मधुराष्टकम्: धरं मधुरं वदनं मधुरं - श्रीवल्लभाचार्य कृत

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं॥

श्री कृष्णाष्टकम् - आदि शंकराचार्य

भजे व्रजैक मण्डनम्, समस्त पाप खण्डनम्, स्वभक्त चित्त रञ्जनम्, सदैव नन्द नन्दनम्...

श्री कृष्णाष्टकम्

वसुदॆव सुतं दॆवं कंस चाणूर मर्दनम्। दॆवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम्...

॥ श्री शिवसहस्रनामावली ॥

ॐ स्थिराय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ प्रवराय नमः।...

श्री शिवमङ्गलाष्टकम्॥

भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने। कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम्॥

॥ बिल्वाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्। त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् ॥

भगवान शिव शतनाम-नामावली स्तोत्रम्!

ॐ शिवाय नमः ॥ ॐ महेश्वराय नमः ॥ ॐ शंभवे नमः ॥ ॐ पिनाकिने नमः ॥ ॐ शशिशेखराय नमः ॥...

दशरथकृत शनि स्तोत्र

नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च। नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम:॥

श्री शनैश्चर सहस्रनाम वली

ॐ अमिताभाषिणे नमः। ॐ अघहराय नमः। ॐ अशेषदुरितापहाय नमः।...

Latest Mandir

^
top