Hanuman Chalisa
Download APP Now - Hanuman Chalisa - Durga Chalisa - Follow Bhakti Bharat WhatsApp Channel -

श्री शिवसहस्रनामावली (Shiv 1008 Sahastra Namavali)


श्री शिवसहस्रनामावली
Add To Favorites Change Font Size
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ प्रवराय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वविख्याताय नमः ।
ॐ सर्वस्मै नमः ॥ १० ॥
ॐ सर्वकराय नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ जटिने नमः ।
ॐ चर्मिणे नमः ।
ॐ शिखण्डिने नमः ।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ सर्वभावनाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ हरिणाक्षाय नमः ।
ॐ सर्वभूतहराय नमः ॥ २० ॥

ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ प्रवृत्तये नमः ।
ॐ निवृत्तये नमः ।
ॐ नियताय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ श्मशानवासिने नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ खचराय नमः ।
ॐ गोचराय नमः ॥ ३० ॥

ॐ अर्दनाय नमः ।
ॐ अभिवाद्याय नमः ।
ॐ महाकर्मणे नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
ॐ महारूपाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ वृषरूपाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ महायशसे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ महाहणवे नमः ।
ॐ लोकपालाय नमः ।
ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।
ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ हयगर्धभये नमः ।
ॐ पवित्राय नमः ॥ ५० ॥

ॐ महते नमः ।
ॐनियमाय नमः ।
ॐ नियमाश्रिताय नमः ।
ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
ॐ स्वयंभूताय नमः ।
ॐ आदये नमः ।
ॐ आदिकराय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ विशालाक्षाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ सोमाय नमः ।
ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।
ॐ चन्द्राय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ शनये नमः ।
ॐ केतवे नमः ।
ॐ ग्रहाय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ अत्रये नमः ॥ ७० ॥

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ घोरतपसे नमः ।
ॐ अदीनाय नमः ।
ॐ दीनसाधकाय नमः ।
ॐ संवत्सरकराय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ प्रमाणाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ परमायतपसे नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ योज्याय नमः ।
ॐ महाबीजाय नमः ।
ॐ महारेतसे नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सुबीजाय नमः ।
ॐ बीजवाहनाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ दशबाहवे नमः ।
ॐ अनिमिशाय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ उमापतये नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ बलवीराय नमः ।
ॐ अबलोगणाय नमः ।
ॐ गणकर्त्रे नमः ।
ॐ गणपतये नमः ॥ १०० ॥

ॐ दिग्वाससे नमः ।
ॐ कामाय नमः ।
ॐ मन्त्रविदे नमः ।
ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।
ॐ सर्वभावकराय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ बाणहस्ताय नमः ।
ॐ कपालवते नमः ॥ ११० ॥

ॐ अशनये नमः ।
ॐ शतघ्निने नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ पट्टिशिने नमः ।
ॐ आयुधिने नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।
ॐ सुरूपाय नमः ।
ॐ तेजसे नमः ।
ॐ तेजस्कराय निधये नमः ॥ १२० ॥
ॐ उष्णीषिणे नमः ।
ॐ सुवक्त्राय नमः ।
ॐ उदग्राय नमः ।
ॐ विनताय नमः ।
ॐ दीर्घाय नमः ।
ॐ हरिकेशाय नमः ।
ॐ सुतीर्थाय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ शृगालरूपाय नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ॥ १३० ॥

ॐ मुण्डाय नमः ।
ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ बहुरूपाय नमः ।
ॐ गन्धधारिणे नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।
ॐ नभस्थलाय नमः ॥ १४० ॥

ॐ त्रिजटिने नमः ।
ॐ चीरवाससे नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ सेनापतये नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ अहश्चराय नमः ।
ॐ नक्तंचराय नमः ।
ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।
ॐ सुवर्चसाय नमः ।
ॐ गजघ्ने नमः ॥ १५० ॥

ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ लोकधात्रे नमः ।
ॐ गुणाकराय नमः ।
ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
ॐ कालयोगिने नमः ।
ॐ महानादाय नमः ।
ॐ सर्वकामाय नमः ।
ॐ चतुष्पथाय नमः ॥ १६० ॥

ॐ निशाचराय नमः ।
ॐ प्रेतचारिणे नमः ।
ॐ भूतचारिणे नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ बहुभूताय नमः ।
ॐ बहुधराय नमः ।
ॐ स्वर्भानवे नमः ।
ॐ अमिताय नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ नृत्यप्रियाय नमः ॥ १७० ॥

ॐ नित्यनर्ताय नमः ।
ॐ नर्तकाय नमः ।
ॐ सर्वलालसाय नमः ।
ॐ घोराय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ पाशाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ गिरिरुहाय नमः ।
ॐ नभसे नमः ।
ॐ सहस्रहस्ताय नमः ॥ १८० ॥

ॐ विजयाय नमः ।
ॐ व्यवसायाय नमः ।
ॐ अतन्द्रिताय नमः ।
ॐ अधर्षणाय नमः ।
ॐ धर्षणात्मने नमः ।
ॐ यज्ञघ्ने नमः ।
ॐ कामनाशकाय नमः ।
ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।
ॐ सुसहाय नमः ।
ॐ मध्यमाय नमः ॥ १९० ॥

ॐ तेजोपहारिणे नमः ।
ॐ बलघ्ने नमः ।
ॐ मुदिताय नमः ।
ॐ अर्थाय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ अवराय नमः ।
ॐ गम्भीरघोषय नमः ।
ॐ गम्भीराय नमः ।
ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ २०० ॥

ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ महाननाय नमः ।
ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ॥ २१० ॥

ॐ तीक्षणातापाय नमः ।
ॐ हर्यश्वाय नमः ।
ॐ सहायाय नमः ।
ॐ कर्मकालविदे नमः ।
ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ समुद्राय नमः ।
ॐ बडवामुखाय नमः ।
ॐ हुताशनसहायाय नमः ।
ॐ प्रशान्तात्मने नमः ॥ २२० ॥

ॐ हुताशनाय नमः ।
ॐ उग्रतेजसे नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ जन्याय नमः ।
ॐ विजयकालविदे नमः ।
ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।
ॐ शिखिने नमः ।
ॐ मुण्डिने नमः ॥ २३० ॥

ॐ जटिने नमः ।
ॐ ज्वलिने नमः ।
ॐ मूर्तिजाय नमः ।
ॐ मूर्धजाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ वैनविने नमः ।
ॐ पणविने नमः ।
ॐ तालिने नमः ।
ॐ खलिने नमः ।
ॐ कालकटङ्कटाय नमः ॥ २४० ॥

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
ॐ गुणबुद्धये नमः ।
ॐ लयाय नमः ।
ॐ अगमाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ विश्वबाहवे नमः ।
ॐ विभागाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ अमुखाय नमः ।
ॐ विमोचनाय नमः ॥ २५० ॥

ॐ सुसरणाय नमः ।
ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
ॐ मेढ्रजाय नमः ।
ॐ बलचारिणे नमः ।
ॐ महीचारिणे नमः ।
ॐ स्रुताय नमः ।
ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।
ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।
ॐ व्यालरूपाय नमः ।
ॐ गुहावासिने नमः ॥ २६० ॥

ॐ गुहाय नमः ।
ॐ मालिने नमः ।
ॐ तरङ्गविदे नमः ।
ॐ त्रिदशाय नमः ।
ॐ त्रिकालधृते नमः ।
ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।
ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।
ॐ दुर्वाससे नमः ॥ २७० ॥

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।
ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
ॐ अतुल्याय नमः ।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
ॐ सर्ववासाय नमः ।
ॐ सर्वचारिणे नमः ।
ॐ दुर्वाससे नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ अमराय नमः ॥ २८० ॥

ॐ हैमाय नमः ।
ॐ हेमकराय नमः ।
ॐ निष्कर्माय नमः ।
ॐ सर्वधारिणे नमः ।
ॐ धरोत्तमाय नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ माक्षाय नमः ।
ॐ विजयक्षाय नमः ।
ॐ विशारदाय नमः ।
ॐ संग्रहाय नमः ॥ २९० ॥

ॐ निग्रहाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
ॐ मुख्याय नमः ।
ॐ अमुख्याय नमः ।
ॐ देहाय नमः ।
ॐ काहलये नमः ।
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।
ॐ सुबलाय नमः ॥ ३०० ॥

ॐ बलरूपधृते नमः ।
ॐ सर्वकामवराय नमः ।
ॐ सर्वदाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
ॐ निपातिने नमः ।
ॐ अवशाय नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ रौद्ररूपाय नमः ।
ॐ अंशवे नमः ॥ ३१० ॥

ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ बहुरश्मये नमः ।
ॐ सुवर्चसिने नमः ।
ॐ वसुवेगाय नमः ।
ॐ महावेगाय नमः ।
ॐ मनोवेगाय नमः ।
ॐ निशाचराय नमः ।
ॐ सर्ववासिने नमः ।
ॐ श्रियावासिने नमः ।
ॐ उपदेशकराय नमः ॥ ३२० ॥

ॐ अकराय नमः ।
ॐ मुनये नमः ।
ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।
ॐ सम्भग्नाय नमः ।
ॐ सहस्रदाय नमः ।
ॐ पक्षिणे नमः ।
ॐ पक्षरूपाय नमः ।
ॐ अतिदीप्ताय नमः ।
ॐ विशाम्पतये नमः ।
ॐ उन्मादाय नमः ॥ ३३० ॥

ॐ मदनाय नमः ।
ॐ कामाय नमः ।
ॐ अश्वत्थाय नमः ।
ॐ अर्थकराय नमः ।
ॐ यशसे नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ वामाय नमः ।
ॐ प्राचे नमः ।
ॐ दक्षिणाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ॥ ३४० ॥

ॐ सिद्धयोगिने नमः ।
ॐ महर्शये नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।
ॐ भिक्षवे नमः ।
ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।
ॐ विपणाय नमः ।
ॐ मृदवे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः ॥ ३५० ॥

ॐ विशाखाय नमः ।
ॐ षष्टिभागाय नमः ।
ॐ गवां पतये नमः ।
ॐ वज्रहस्ताय नमः ।
ॐ विष्कम्भिने नमः ।
ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।
ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।
ॐ तालाय नमः ।
ॐ मधवे नमः ।
ॐ मधुकलोचनाय नमः ॥ ३६० ॥

ॐ वाचस्पत्याय नमः ।
ॐ वाजसेनाय नमः ।
ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ लोकचारिणे नमः ।
ॐ सर्वचारिणे नमः ।
ॐ विचारविदे नमः ।
ॐ ईशानाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ कालाय नमः ॥ ३७० ॥

ॐ निशाचारिणे नमः ।
ॐ पिनाकभृते नमः ।
ॐ निमित्तस्थाय नमः ।
ॐ निमित्ताय नमः ।
ॐ नन्दये नमः ।
ॐ नन्दिकराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ नन्दीश्वराय नमः ।
ॐ नन्दिने नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः ॥ ३८० ॥

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।
ॐ भगहारिणे नमः ।
ॐ निहन्त्रे नमः ।
ॐ कलाय नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ पितामहाय नमः ।
ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
ॐ महालिङ्गाय नमः ।
ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।
ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः ॥ ३९० ॥
ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।
ॐ युगावहाय नमः ।
ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।
ॐ बीजकर्त्रे नमः ।
ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।
ॐ बलाय नमः ।
ॐ इतिहासाय नमः ।
ॐ सकल्पाय नमः ।
ॐ गौतमाय नमः ॥ ४०० ॥

ॐ निशाकराय नमः ।
ॐ दम्भाय नमः ।
ॐ अदम्भाय नमः ।
ॐ वैदम्भाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ।
ॐ वशकराय नमः ।
ॐ कलये नमः ।
ॐ लोककर्त्रे नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ महाकर्त्रे नमः ॥ ४१० ॥

ॐ अनौषधाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ शक्राय नमः ।
ॐ नित्यै नमः ।
ॐ अनित्यै नमः ।
ॐ शुद्धात्मने नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः ॥ ४२० ॥

ॐ गतागताय नमः ।
ॐ बहुप्रसादाय नमः ।
ॐ सुस्वप्नाय नमः ।
ॐ दर्पणाय नमः ।
ॐ अमित्रजिते नमः ।
ॐ वेदकाराय नमः ।
ॐ मन्त्रकाराय नमः ।
ॐ विदुषे नमः ।
ॐ समरमर्दनाय नमः ।
ॐ महामेघनिवासिने नमः ॥ ४३० ॥

ॐ महाघोराय नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ कराय नमः ।
ॐ अग्निज्वालाय नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ अतिधूम्राय नमः ।
ॐ हुताय नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ वृषणाय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ॥ ४४० ॥

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।
ॐ धूमकेतनाय नमः ।
ॐ नीलाय नमः ।
ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।
ॐ शोभनाय नमः ।
ॐ निरवग्रहाय नमः ।
ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।
ॐ भागिने नमः ।
ॐ भागकराय नमः ॥ ४५० ॥

ॐ लघवे नमः ।
ॐ उत्सङ्गाय नमः ।
ॐ महाङ्गाय नमः ।
ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।
ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।
ॐ सुवर्णाय नमः ।
ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।
ॐ महापादाय नमः ।
ॐ महाहस्ताय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ॥ ४६० ॥

ॐ महायशसे नमः ।
ॐ महामूर्ध्ने नमः ।
ॐ महामात्राय नमः ।
ॐ महानेत्राय नमः ।
ॐ निशालयाय नमः ।
ॐ महान्तकाय नमः ।
ॐ महाकर्णाय नमः ।
ॐ महोष्ठाय नमः ।
ॐ महाहणवे नमः ।
ॐ महानासाय नमः ॥ ४७० ॥

ॐ महाकम्बवे नमः ।
ॐ महाग्रीवाय नमः ।
ॐ श्मशानभाजे नमः ।
ॐ महावक्षसे नमः ।
ॐ महोरस्काय नमः ।
ॐ अन्तरात्मने नमः ।
ॐ मृगालयाय नमः ।
ॐ लम्बनाय नमः ।
ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः ॥ ४८० ॥

ॐ पयोनिधये नमः ।
ॐ महादन्ताय नमः ।
ॐ महादंष्ट्राय नमः ।
ॐ महजिह्वाय नमः ।
ॐ महामुखाय नमः ।
ॐ महानखाय नमः ।
ॐ महारोमाय नमः ।
ॐ महाकोशाय नमः ।
ॐ महाजटाय नमः ।
ॐ प्रसन्नाय नमः ॥ ४९० ॥

ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ प्रत्ययाय नमः ।
ॐ गिरिसाधनाय नमः ।
ॐ स्नेहनाय नमः ।
ॐ अस्नेहनाय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ महामुनये नमः ।
ॐ वृक्षाकाराय नमः ।
ॐ वृक्षकेतवे नमः ।
ॐ अनलाय नमः ॥ ५०० ॥

ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ गण्डलिने नमः ।
ॐ मेरुधाम्ने नमः ।
ॐ देवाधिपतये नमः ।
ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।
ॐ सामास्याय नमः ।
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।
ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।
ॐ गुह्याय नमः ।
ॐ प्रकाशाय नमः ॥ ५१० ॥

ॐ जङ्गमाय नमः ।
ॐ अमोघार्थाय नमः ।
ॐ प्रसादाय नमः ।
ॐ अभिगम्याय नमः ।
ॐ सुदर्शनाय नमः ।
ॐ उपकाराय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ कनकाय नमः ।
ॐ कञ्चनच्छवये नमः ॥ ५२० ॥
ॐ नाभये नमः ।
ॐ नन्दिकराय नमः ।
ॐ भावाय नमः ।
ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।
ॐ स्थिराय नमः ।
ॐ द्वादशाय नमः ।
ॐ त्रासनाय नमः ।
ॐ आद्याय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ॥ ५३० ॥

ॐ नक्तं नमः ।
ॐ कलये नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ मकराय नमः ।
ॐ कालपूजिताय नमः ।
ॐ सगणाय नमः ।
ॐ गणकाराय नमः ।
ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।
ॐ भस्मशयाय नमः ।
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ॥ ५४० ॥

ॐ भस्मभूताय नमः ।
ॐ तरवे नमः ।
ॐ गणाय नमः ।
ॐ लोकपालाय नमः ।
ॐ अलोकाय नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
ॐ शुक्लाय नमः ।
ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।
ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ ५५० ॥

ॐ शुचये नमः ।
ॐ भूतनिषेविताय नमः ।
ॐ आश्रमस्थाय नमः ।
ॐ क्रियावस्थाय नमः ।
ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ विशालशाखाय नमः ।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।
ॐ अम्बुजालाय नमः ।
ॐ सुनिश्चलाय नमः ॥ ५६० ॥

ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कपिशाय नमः ।
ॐ शुक्लाय नमः ।
ॐ अयुशे नमः ।
ॐ पराय नमः ।
ॐ अपराय नमः ।
ॐ गन्धर्वाय नमः ।
ॐ अदितये नमः ।
ॐ तार्क्ष्याय नमः ।
ॐ सुविज्ञेयाय नमः ॥ ५७० ॥
यह भी जानें

ऊँ सुशारदाय नमः ।
ऊँ परश्वधायुधाय नमः ।
ऊँ देवाय नमः ।
ऊँ अनुकारिणे नमः ।
ऊँ सुबान्धवाय नमः ।
ऊँ तुम्बवीणाय नमः ।
ऊँ महाक्रोधाय नमः ।
ऊँ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
ऊँ जलेशयाय नमः ।
ऊँ उग्राय नमः ।

ऊँ वंशकराय नमः ।
ऊँ वंशाय नमः ।
ऊँ वंशानादाय नमः ।
ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
ऊँ सर्वांगरूपाय नमः ।
ऊँ मायाविने नमः ।
ऊँ सुहृदे नमः ।
ऊँ अनिलाय नमः ।
ऊँ अनलाय नमः ।
ऊँ बन्धनाय नमः ।

ऊँ बन्धकर्त्रे नमः ।
ऊँ सुवन्धनविमोचनाय नमः ।
ऊँ सयज्ञयारये नमः ।
ऊँ सकामारये नमः ।
ऊँ महाद्रष्टाय नमः ।
ऊँ महायुधाय नमः ।
ऊँ बहुधानिन्दिताय नमः ।
ऊँ शर्वाय नमः ।
ऊँ शंकराय नमः ।
ऊँ शं कराय नमः ।
ऊँ अधनाय नमः ॥ ६०० ॥

ऊँ अमरेशाय नमः ।
ऊँ महादेवाय नमः ।
ऊँ विश्वदेवाय नमः ।
ऊँ सुरारिघ्ने नमः ।
ऊँ अहिर्बुद्धिन्याय नमः ।
ऊँ अनिलाभाय नमः ।
ऊँ चेकितानाय नमः ।
ऊँ हविषे नमः ।
ऊँ अजैकपादे नमः ।
ऊँ कापालिने नमः ।

ऊँ त्रिशंकवे नमः ।
ऊँ अजिताय नमः ।
ऊँ शिवाय नमः ।
ऊँ धन्वन्तरये नमः ।
ऊँ धूमकेतवे नमः ।
ऊँ स्कन्दाय नमः ।
ऊँ वैश्रवणाय नमः ।
ऊँ धात्रे नमः ।
ऊँ शक्राय नमः ।
ऊँ विष्णवे नमः ।

ऊँ मित्राय नमः ।
ऊँ त्वष्ट्रे नमः ।
ऊँ ध्रुवाय नमः ।
ऊँ धराय नमः ।
ऊँ प्रभावाय नमः ।
ऊँ सर्वगोवायवे नमः ।
ऊँ अर्यम्णे नमः ।
ऊँ सवित्रे नमः ।
ऊँ रवये नमः ।
ऊँ उषंगवे नमः ।

ऊँ विधात्रे नमः ।
ऊँ मानधात्रे नमः ।
ऊँ भूतवाहनाय नमः ।
ऊँ विभवे नमः ।
ऊँ वर्णविभाविने नमः ।
ऊँ सर्वकामगुणवाहनाय नमः ।
ऊँ पद्मनाभाय नमः ।
ऊँ महागर्भाय नमः ।
चन्द्रवक्त्राय नमः ।
ऊँ अनिलाय नमः ।

ऊँ अनलाय नमः ।
ऊँ बलवते नमः ।
ऊँ उपशान्ताय नमः ।
ऊँ पुराणाय नमः ।
ऊँ पुण्यचञ्चवे नमः ।
ऊँ ईरूपाय नमः ।
ऊँ कुरूकर्त्रे नमः ।
ऊँ कुरूवासिने नमः ।
ऊँ कुरूभूताय नमः ।
ऊँ गुणौषधाय नमः ॥ ६५० ॥

ऊँ सर्वाशयाय नमः ।
ऊँ दर्भचारिणे नमः ।
ऊँ सर्वप्राणिपतये नमः ।
ऊँ देवदेवाय नमः ।
ऊँ सुखासक्ताय नमः ।
ऊँ सत स्वरूपाय नमः ।
ऊँ असत् रूपाय नमः ।
ऊँ सर्वरत्नविदे नमः ।
ऊँ कैलाशगिरिवासने नमः ।
ऊँ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।

ऊँ कूलहारिणे नमः ।
ऊँ कुलकर्त्रे नमः ।
ऊँ बहुविद्याय नमः ।
ऊँ बहुप्रदाय नमः ।
ऊँ वणिजाय नमः ।
ऊँ वर्धकिने नमः ।
ऊँ वृक्षाय नमः ।
ऊँ बकुलाय नमः ।
ऊँ चंदनाय नमः ।
ऊँ छदाय नमः ।

ऊँ सारग्रीवाय नमः ।
ऊँ महाजत्रवे नमः ।
ऊँ अलोलाय नमः ।
ऊँ महौषधाय नमः ।
ऊँ सिद्धार्थकारिणे नमः ।
ऊँ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः ।
ऊँ सिंहनादाय नमः ।
ऊँ सिंहद्रंष्टाय नमः ।
ऊँ सिंहगाय नमः ।
ऊँ सिंहवाहनाय नमः ।

ऊँ प्रभावात्मने नमः ।
ऊँ जगतकालस्थालाय नमः ।
ऊँ लोकहिताय नमः ।
ऊँ तरवे नमः ।
ऊँ सारंगाय नमः ।
ऊँ नवचक्रांगाय नमः ।
ऊँ केतुमालिने नमः ।
ऊँ सभावनाय नमः ।
ऊँ भूतालयाय नमः ।
ऊँ भूतपतये नमः ।

ऊँ अहोरात्राय नमः ।
ऊँ अनिन्दिताय नमः ।
ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नमः ।
ऊँ सर्वभूतनिलयाय नमः ।
ऊँ विभवे नमः ।
ऊँ भवाय नमः ।
ऊँ अमोघाय नमः ।
ऊँ संयताय नमः ।
ऊँ अश्वाय नमः ।
ऊँ भोजनाय नमः ॥ ७००॥

ऊँ प्राणधारणाय नमः ।
ऊँ धृतिमते नमः ।
ऊँ मतिमते नमः ।
ऊँ दक्षाय नमःऊँ सत्कृयाय नमः ।
ऊँ युगाधिपाय नमः ।
ऊँ गोपाल्यै नमः ।
ऊँ गोपतये नमः ।
ऊँ ग्रामाय नमः ।
ऊँ गोचर्मवसनाय नमः ।
ऊँ हरये नमः ।

ऊँ हिरण्यबाहवे नमः ।
ऊँ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः ।
ऊँ प्रकृष्टारये नमः ।
ऊँ महाहर्षाय नमः ।
ऊँ जितकामाय नमः ।
ऊँ जितेन्द्रियाय नमः ।
ऊँ गांधाराय नमः ।
ऊँ सुवासाय नमः ।
ऊँ तपःसक्ताय नमः ।
ऊँ रतये नमः ।

ऊँ नराय नमः ।
ऊँ महागीताय नमः ।
ऊँ महानृत्याय नमः ।
ऊँ अप्सरोगणसेविताय नमः ।
ऊँ महाकेतवे नमः ।
ऊँ महाधातवे नमः ।
ऊँ नैकसानुचराय नमः ।
ऊँ चलाय नमः ।
ऊँ आवेदनीयाय नमः ।
ऊँ आदेशाय नमः ।

ऊँ सर्वगंधसुखावहाय नमः ।
ऊँ तोरणाय नमः ।
ऊँ तारणाय नमः ।
ऊँ वाताय नमः ।
ऊँ परिधये नमः ।
ऊँ पतिखेचराय नमः ।
ऊँ संयोगवर्धनाय नमः ।
ऊँ वृद्धाय नमः ।
ऊँ गुणाधिकाय नमः ।
ऊँ अतिवृद्धाय नमः ।

ऊँ नित्यात्मसहायाय नमः ।
ऊँ देवासुरपतये नमः ।
ऊँ पत्ये नमः ।
ऊँ युक्ताय नमः ।
ऊँ युक्तबाहवे नमः ।
ऊँ दिविसुपर्वदेवाय नमः ।
ऊँ आषाढाय नमः ।
ऊँ सुषाढ़ाय नमः ।
ऊँ ध्रुवाय नमः ॥ ७५० ॥

ऊँ हरिणाय नमः ।
ऊँ हराय नमः ।
ऊँ आवर्तमानवपुषे नमः ।
ऊँ वसुश्रेष्ठाय नमः ।
ऊँ महापथाय नमः ।
ऊँ विमर्षशिरोहारिणे नमः ।
ऊँ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
ऊँ अक्षरथयोगिने नमः ।
ऊँ सर्वयोगिने नमः ।
ऊँ महाबलाय नमः ।

ऊँ समाम्नायाय नमः ।
ऊँ असाम्नायाय नमः ।
ऊँ तीर्थदेवाय नमः ।
ऊँ महारथाय नमः ।
ऊँ निर्जीवाय नमः ।
ऊँ जीवनाय नमः ।
ऊँ मंत्राय नमः ।
ऊँ शुभाक्षाय नमः ।
ऊँ बहुकर्कशाय नमः ।
ऊँ रत्नप्रभूताय नमः ।

ऊँ रत्नांगाय नमः ।
ऊँ महार्णवनिपानविदे नमः ।
ऊँ मूलाय नमः ।
ऊँ विशालाय नमः ।
ऊँ अमृताय नमः ।
ऊँ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः ।
ऊँ तपोनिधये नमः ।
ऊँ आरोहणाय नमः ।
ऊँ अधिरोहाय नमः ।
ऊँ शीलधारिणे नमः ।

ऊँ महायशसे नमः ।
ऊँ सेनाकल्पाय नमः ।
ऊँ महाकल्पाय नमः ।
ऊँ योगाय नमः ।
ऊँ युगकराय नमः ।
ऊँ हरये नमः ।
ऊँ युगरूपाय नमः ।
ऊँ महारूपाय नमः ।
ऊँ महानागहतकाय नमः ।
ऊँ अवधाय नमः ।

ऊँ न्यायनिर्वपणाय नमः ।
ऊँ पादाय नमः ।
ऊँ पण्डिताय नमः ।
ऊँ अचलोपमाय नमः ।
ऊँ बहुमालाय नमः ।
ऊँ महामालाय नमः ।
ऊँ शशिहरसुलोचनाय नमः ।
ऊँ विस्तारलवणकूपाय नमः ।
ऊँ त्रिगुणाय नमः ।
ऊँ सफलोदयाय नमः ॥ ८०० ॥

ऊँ त्रिलोचनाय नमः ।
ऊँ विषण्डागाय नमः ।
ऊँ मणिविद्धाय नमः ।
ऊँ जटाधराय नमः ।
ऊँ बिन्दवे नमः ।
ऊँ विसर्गाय नमः ।
ऊँ सुमुखाय नमः ।
ऊँ शराय नमः ।
ऊँ सर्वायुधाय नमः ।
ऊँ सहाय नमः ।

ऊँ सहाय नमः ।
ऊँ निवेदनाय नमः ।
ऊँ सुखाजाताय नमः ।
ऊँ सुगन्धराय नमः ।
ऊँ महाधनुषे नमः ।
ऊँ गंधपालिभगवते नमः ।
ऊँ सर्वकर्मोत्थानाय नमः ।
ऊँ मन्थानबहुलवायवे नमः ।
ऊँ सकलाय नमः ।
ऊँ सर्वलोचनाय नमः ।

ऊँ तलस्तालाय नमः ।
ऊँ करस्थालिने नमः ।
ऊँ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
ऊँ महते नमः ।
ऊँ छात्राय नमः ।
ऊँ सुच्छत्राय नमः ।
ऊँ विख्यातलोकाय नमः ।
ऊँ सर्वाश्रयक्रमाय नमः ।
ऊँ मुण्डाय नमः ।
ऊँ विरूपाय नमः ।

ऊँ विकृताय नमः ।
ऊँ दण्डिने नमः ।
ऊँ कुदण्डिने नमः ।
ऊँ विकुर्वणाय नमः ।
ऊँ हर्यक्षाय नमः ।
ऊँ ककुभाय नमः ।
ऊँ वज्रिणे नमः ।
ऊँ शतजिह्वाय नमः ।
ऊँ सहस्रपदे नमः ।
ऊँ देवेन्द्राय नमः ।

ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ।
ऊँ गुरवे नमः ।
ऊँ सहस्रबाहवे नमः ।
ऊँ सर्वांगाय नमः ।
ऊँ शरण्याय नमः ।
ऊँ सर्वलोककृते नमः ।
ऊँ पवित्राय नमः ।
ऊँ त्रिककुन्मंत्राय नमः ।
ऊँ कनिष्ठाय नमः ।
ऊँ कृष्णपिंगलाय नमः ॥ ८५० ॥

ऊँ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
ऊँ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
ऊँ पद्मगर्भाय नमः ।
ऊँ महागर्भाय नमः ।
ऊँ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
ऊँ जलोद्भावाय नमः ।
ऊँ गभस्तये नमः ।
ऊँ ब्रह्मकृते नमः ।
ऊँ ब्रह्मिणे नमः ।
ऊँ ब्रह्मविदे नमः ।

ऊँ ब्राह्मणाय नमः ।
ऊँ गतये नमः ।
ऊँ अनंतरूपाय नमः ।
ऊँ नैकात्मने नमः ।
ऊँ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः ।
ऊँ उर्ध्वगात्मने नमः ।
ऊँ पशुपतये नमः ।
ऊँ वातरंहसे नमः ।
ऊँ मनोजवाय नमः ।
ऊँ चंदनिने नमः ।

ऊँ पद्मनालाग्राय नमः ।
ऊँ सुरभ्युत्तारणाय नमः ।
ऊँ नराय नमः ।
ऊँ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः ।
ऊँ नीलमौलये नमः ।
ऊँ पिनाकधृषे नमः ।
ऊँ उमापतये नमः ।
ऊँ उमाकान्ताय नमः ।
ऊँ जाह्नवीधृषे नमः ।
ऊँ उमादवाय नमः ।

ऊँ वरवराहाय नमः ।
ऊँ वरदाय नमः ।
ऊँ वरेण्याय नमः ।
ऊँ सुमहास्वनाय नमः ।
ऊँ महाप्रसादाय नमः ।
ऊँ दमनाय नमः ।
ऊँ शत्रुघ्ने नमः ।
ऊँ श्वेतपिंगलाय नमः ।
ऊँ पीतात्मने नमः ।
ऊँ परमात्मने नमः ।

ऊँ प्रयतात्मने नमः ।
ऊँ प्रधानधृषे नमः ।
ऊँ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
ऊँ त्रक्षाय नमः ।
ऊँ धर्मसाधारणवराय नमः ।
ऊँ चराचरात्मने नमः ।
ऊँ सूक्ष्मात्मने नमः ।
ऊँ अमृतगोवृषेश्वराय नमः ।
ऊँ साध्यर्षये नमः ।
ऊँ आदित्यवसवे नमः ॥ ९०० ॥

ऊँ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः ।
ऊँ व्यासाय नमः ।
ऊँ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः ।
ऊँ पर्ययोनराय नमः ।
ऊँ ऋतवे नमः ।
ऊँ संवत्सराय नमः ।
ऊँ मासाय नमः ।
ऊँ पक्षाय नमः ।
ऊँ संख्यासमापनाय नमः ।
ऊँ कलायै नमः ।

ऊँ काष्ठायै नमः ।
ऊँ लवेभ्यो नमः ।
ऊँ मात्रेभ्यो नमः ।
ऊँ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।
ऊँ क्षणेभ्यो नमः ।
ऊँ विश्वक्षेत्राय नमः ।
ऊँ प्रजाबीजाय नमः ।
ऊँ लिंगाय नमः ।
ऊँ आद्यनिर्गमाय नमः ।
ऊँ सत् स्वरूपाय नमः ।

ऊँ असत् रूपाय नमः ।
ऊँ व्यक्ताय नमः ।
ऊँ अव्यक्ताय नमः ।
ऊँ पित्रे नमः । ऊँ मात्रे नमः ।
ऊँ पितामहाय नमः ।
ऊँ स्वर्गद्वाराय नमः ।
ऊँ प्रजाद्वाराय नमः ।
ऊँ मोक्षद्वाराय नमः ।
ऊँ त्रिविष्टपाय नमः ।
ऊँ निर्वाणाय नमः ।

ऊँ ह्लादनाय नमः ।
ऊँ ब्रह्मलोकाय नमः ।
ऊँ परागतये नमः ।
ऊँ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।
ऊँ देवासुरपरायणाय नमः ।
ऊँ देवासुरगुरूवे नमः ।
ऊँ देवाय नमः ।
ऊँ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।
ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः ।

ऊँ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।
ऊँ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
ऊँ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।
ऊँ देवातिदेवाय नमः ।
ऊँ देवर्षये नमः ।
ऊँ देवासुरवरप्रदाय नमः ।
ऊँ विश्वाय नमः ।
ऊँ देवासुरमहेश्वराय नमः ।
ऊँ सर्वदेवमयाय नमः ॥ ९५० ॥

ऊँ अचिंत्याय नमः ।
ऊँ देवात्मने नमः ।
ऊँ आत्मसंबवाय नमः ।
ऊँ उद्भिदे नमः ।
ऊँ त्रिविक्रमाय नमः ।
ऊँ वैद्याय नमः ।
ऊँ विरजाय नमः ।
ऊँ नीरजाय नमः ।
ऊँ अमराय नमः ।
ऊँ इड्याय नमः ।

ऊँ हस्तीश्वराय नमः ।
ऊँ व्याघ्राय नमः ।
ऊँ देवसिंहाय नमः ।
ऊँ नरर्षभाय नमः ।
ऊँ विभुदाय नमः ।
ऊँ अग्रवराय नमः ।
ऊँ सूक्ष्माय नमः ।
ऊँ सर्वदेवाय नमः ।
ऊँ तपोमयाय नमः ।
ऊँ सुयुक्ताय नमः ।

ऊँ शोभनाय नमः ।
ऊँ वज्रिणे नमः ।
ऊँ प्रासानाम्प्रभवाय नमः ।
ऊँ अव्ययाय नमः ।
ऊँ गुहाय नमः ।
ऊँ कान्ताय नमः ।
ऊँ निजसर्गाय नमः ।
ऊँ पवित्राय नमः ।
ऊँ सर्वपावनाय नमः ।
ऊँ श्रृंगिणे नमः ।

ऊँ श्रृंगप्रियाय नमः ।
ऊँ बभ्रवे नमः ।
ऊँ राजराजाय नमः ।
ऊँ निरामयाय नमः ।
ऊँ अभिरामाय नमः ।
ऊँ सुरगणाय नमः ।
ऊँ विरामाय नमः ।
ऊँ सर्वसाधनाय नमः ।
ऊँ ललाटाक्षाय नमः ।
ऊँ विश्वदेवाय नमः ।

ऊँ हरिणाय नमः ।
ऊँ ब्रह्मवर्चसे नमः ।
ऊँ स्थावरपतये नमः ।
ऊँ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
ऊँ सिद्धार्थाय नमः ।
ऊँ सिद्धभूतार्थाय नमः ।
ऊँ अचिन्ताय नमः ।
ऊँ सत्यव्रताय नमः ।
ऊँ शुचये नमः ।
ऊँ व्रताधिपाय नमः ॥ १००० ॥

ऊँ पराय नमः ।
ऊँ ब्रह्मणे नमः ।
ऊँ भक्तानांपरमागतये नमः ।
ऊँ विमुक्ताय नमः ।
ऊँ मुक्ततेजसे नमः ।
ऊँ श्रीमते नमः ।
ऊँ श्रीवर्धनाय नमः ।
ऊँ श्री जगते नमः ॥ १००८ ॥

Mantra Shiv MantraBholenath MantraMahadev MantraShivaratri MantraSavan Ke Somvar MantraMonday MantraSomwar MantraSomvati Amavasya Mantra

अगर आपको यह मंत्र पसंद है, तो कृपया शेयर, लाइक या कॉमेंट जरूर करें!

Whatsapp Channelभक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »
इस मंत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित / बुकमार्क करें Add To Favorites
* कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें।

** आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक: यहाँ साझा करें

अथ दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला - श्री दुर्गा द्वात्रिंशत नाम माला

दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गापद्विनिवारिणी । दुर्गामच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ।

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् - अयि गिरिनन्दिनि

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते, गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।

सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्रम्

॥ अथ सप्तश्लोकी दुर्गा ॥ शिव उवाच - देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी । कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥

भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा: मंत्र

भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा । नम्मम्म नी सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥

श्री विष्णु स्तुति - शान्ताकारं भुजंगशयनं

शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम् ।

ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः

ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥ शान्ताकारम् भुजगशयनम्... मङ्गलम् भगवान विष्णुः...

विष्णु सहस्रनाम

भगवान श्री विष्णु के 1000 नाम! विष्णुसहस्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता...

Hanuman Chalisa -
Ram Bhajan -
×
Bhakti Bharat APP