सीता नवमी | वट सावित्री व्रत | आज का भजन! | भक्ति भारत को फेसबुक पर फॉलो करें!

॥ श्री शिवसहस्रनामावली ॥


ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ प्रवराय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वविख्याताय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः॥ १० ॥

ॐ सर्वकराय नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ जटिने नमः।
ॐ चर्मिणे नमः।
ॐ शिखण्डिने नमः।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
ॐ सर्वभावनाय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हरिणाक्षाय नमः।
ॐ सर्वभूतहराय नमः॥ २० ॥

ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रवृत्तये नमः।
ॐ निवृत्तये नमः।
ॐ नियताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ श्मशानवासिने नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ खचराय नमः।
ॐ गोचराय नमः॥ ३० ॥

ॐ अर्दनाय नमः।
ॐ अभिवाद्याय नमः।
ॐ महाकर्मणे नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।
ॐ महारूपाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ वृषरूपाय नमः॥ ४० ॥

ॐ महायशसे नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ महाहणवे नमः।
ॐ लोकपालाय नमः।
ॐ अन्तर्हितत्मने नमः।
ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ हयगर्धभये नमः।
ॐ पवित्राय नमः॥ ५० ॥

ॐ महते नमः।
ॐनियमाय नमः।
ॐ नियमाश्रिताय नमः।
ॐ सर्वकर्मणे नमः।
ॐ स्वयंभूताय नमः।
ॐ आदये नमः।
ॐ आदिकराय नमः।
ॐ निधये नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ विशालाक्षाय नमः॥ ६० ॥

ॐ सोमाय नमः।
ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।
ॐ चन्द्राय नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ शनये नमः।
ॐ केतवे नमः।
ॐ ग्रहाय नमः।
ॐ ग्रहपतये नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ अत्रये नमः॥ ७० ॥

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।
ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ घोरतपसे नमः।
ॐ अदीनाय नमः।
ॐ दीनसाधकाय नमः।
ॐ संवत्सरकराय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ प्रमाणाय नमः॥ ८० ॥

ॐ परमायतपसे नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योज्याय नमः।
ॐ महाबीजाय नमः।
ॐ महारेतसे नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ सुवर्णरेतसे नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सुबीजाय नमः।
ॐ बीजवाहनाय नमः॥ ९० ॥

ॐ दशबाहवे नमः।
ॐ अनिमिशाय नमः।
ॐ नीलकण्ठाय नमः।
ॐ उमापतये नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः।
ॐ बलवीराय नमः।
ॐ अबलोगणाय नमः।
ॐ गणकर्त्रे नमः।
ॐ गणपतये नमः॥ १०० ॥

ॐ दिग्वाससे नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ मन्त्रविदे नमः।
ॐ परमाय मन्त्राय नमः।
ॐ सर्वभावकराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ कमण्डलुधराय नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ बाणहस्ताय नमः।
ॐ कपालवते नमः॥ ११० ॥

ॐ अशनये नमः।
ॐ शतघ्निने नमः।
ॐ खड्गिने नमः।
ॐ पट्टिशिने नमः।
ॐ आयुधिने नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ स्रुवहस्ताय नमः।
ॐ सुरूपाय नमः।
ॐ तेजसे नमः।
ॐ तेजस्कराय निधये नमः॥ १२० ॥
ॐ उष्णीषिणे नमः।
ॐ सुवक्त्राय नमः।
ॐ उदग्राय नमः।
ॐ विनताय नमः।
ॐ दीर्घाय नमः।
ॐ हरिकेशाय नमः।
ॐ सुतीर्थाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ शृगालरूपाय नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः॥ १३० ॥

ॐ मुण्डाय नमः।
ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ बहुरूपाय नमः।
ॐ गन्धधारिणे नमः।
ॐ कपर्दिने नमः।
ॐ उर्ध्वरेतसे नमः।
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः।
ॐ नभस्थलाय नमः॥ १४० ॥

ॐ त्रिजटिने नमः।
ॐ चीरवाससे नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ सेनापतये नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ अहश्चराय नमः।
ॐ नक्तंचराय नमः।
ॐ तिग्ममन्यवे नमः।
ॐ सुवर्चसाय नमः।
ॐ गजघ्ने नमः॥ १५० ॥

ॐ दैत्यघ्ने नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ लोकधात्रे नमः।
ॐ गुणाकराय नमः।
ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः।
ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः।
ॐ कालयोगिने नमः।
ॐ महानादाय नमः।
ॐ सर्वकामाय नमः।
ॐ चतुष्पथाय नमः॥ १६० ॥

ॐ निशाचराय नमः।
ॐ प्रेतचारिणे नमः।
ॐ भूतचारिणे नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ बहुभूताय नमः।
ॐ बहुधराय नमः।
ॐ स्वर्भानवे नमः।
ॐ अमिताय नमः।
ॐ गतये नमः।
ॐ नृत्यप्रियाय नमः॥ १७० ॥

ॐ नित्यनर्ताय नमः।
ॐ नर्तकाय नमः।
ॐ सर्वलालसाय नमः।
ॐ घोराय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ पाशाय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ गिरिरुहाय नमः।
ॐ नभसे नमः।
ॐ सहस्रहस्ताय नमः॥ १८० ॥

ॐ विजयाय नमः।
ॐ व्यवसायाय नमः।
ॐ अतन्द्रिताय नमः।
ॐ अधर्षणाय नमः।
ॐ धर्षणात्मने नमः।
ॐ यज्ञघ्ने नमः।
ॐ कामनाशकाय नमः।
ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः।
ॐ सुसहाय नमः।
ॐ मध्यमाय नमः॥ १९० ॥

ॐ तेजोपहारिणे नमः।
ॐ बलघ्ने नमः।
ॐ मुदिताय नमः।
ॐ अर्थाय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ अवराय नमः।
ॐ गम्भीरघोषय नमः।
ॐ गम्भीराय नमः।
ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः।
ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः॥ २०० ॥

ॐ न्यग्रोधाय नमः।
ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महाननाय नमः।
ॐ विश्वक्सेनाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः॥ २१० ॥

ॐ तीक्षणातापाय नमः।
ॐ हर्यश्वाय नमः।
ॐ सहायाय नमः।
ॐ कर्मकालविदे नमः।
ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ समुद्राय नमः।
ॐ बडवामुखाय नमः।
ॐ हुताशनसहायाय नमः।
ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥ २२० ॥

ॐ हुताशनाय नमः।
ॐ उग्रतेजसे नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ जन्याय नमः।
ॐ विजयकालविदे नमः।
ॐ ज्योतिषामयनाय नमः।
ॐ सिद्धये नमः।
ॐ सर्वविग्रहाय नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ मुण्डिने नमः॥ २३० ॥

ॐ जटिने नमः।
ॐ ज्वलिने नमः।
ॐ मूर्तिजाय नमः।
ॐ मूर्धजाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ वैनविने नमः।
ॐ पणविने नमः।
ॐ तालिने नमः।
ॐ खलिने नमः।
ॐ कालकटङ्कटाय नमः॥ २४० ॥

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः।
ॐ गुणबुद्धये नमः।
ॐ लयाय नमः।
ॐ अगमाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ विश्वबाहवे नमः।
ॐ विभागाय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ अमुखाय नमः।
ॐ विमोचनाय नमः॥ २५० ॥

ॐ सुसरणाय नमः।
ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः।
ॐ मेढ्रजाय नमः।
ॐ बलचारिणे नमः।
ॐ महीचारिणे नमः।
ॐ स्रुताय नमः।
ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः।
ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः।
ॐ व्यालरूपाय नमः।
ॐ गुहावासिने नमः॥ २६० ॥

ॐ गुहाय नमः।
ॐ मालिने नमः।
ॐ तरङ्गविदे नमः।
ॐ त्रिदशाय नमः।
ॐ त्रिकालधृते नमः।
ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः।
ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः।
ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः।
ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः।
ॐ दुर्वाससे नमः॥ २७० ॥

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः।
ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः।
ॐ अतुल्याय नमः।
ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।
ॐ सर्ववासाय नमः।
ॐ सर्वचारिणे नमः।
ॐ दुर्वाससे नमः।
ॐ वासवाय नमः।
ॐ अमराय नमः॥ २८० ॥

ॐ हैमाय नमः।
ॐ हेमकराय नमः।
ॐ निष्कर्माय नमः।
ॐ सर्वधारिणे नमः।
ॐ धरोत्तमाय नमः।
ॐ लोहिताक्षाय नमः।
ॐ माक्षाय नमः।
ॐ विजयक्षाय नमः।
ॐ विशारदाय नमः।
ॐ संग्रहाय नमः॥ २९० ॥

ॐ निग्रहाय नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः।
ॐ मुख्याय नमः।
ॐ अमुख्याय नमः।
ॐ देहाय नमः।
ॐ काहलये नमः।
ॐ सर्वकामदाय नमः।
ॐ सर्वकालप्रसादये नमः।
ॐ सुबलाय नमः॥ ३०० ॥

ॐ बलरूपधृते नमः।
ॐ सर्वकामवराय नमः।
ॐ सर्वदाय नमः।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः।
ॐ निपातिने नमः।
ॐ अवशाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ रौद्ररूपाय नमः।
ॐ अंशवे नमः॥ ३१० ॥

ॐ आदित्याय नमः।
ॐ बहुरश्मये नमः।
ॐ सुवर्चसिने नमः।
ॐ वसुवेगाय नमः।
ॐ महावेगाय नमः।
ॐ मनोवेगाय नमः।
ॐ निशाचराय नमः।
ॐ सर्ववासिने नमः।
ॐ श्रियावासिने नमः।
ॐ उपदेशकराय नमः॥ ३२० ॥

ॐ अकराय नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ आत्मनिरालोकाय नमः।
ॐ सम्भग्नाय नमः।
ॐ सहस्रदाय नमः।
ॐ पक्षिणे नमः।
ॐ पक्षरूपाय नमः।
ॐ अतिदीप्ताय नमः।
ॐ विशाम्पतये नमः।
ॐ उन्मादाय नमः॥ ३३० ॥

ॐ मदनाय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ अश्वत्थाय नमः।
ॐ अर्थकराय नमः।
ॐ यशसे नमः।
ॐ वामदेवाय नमः।
ॐ वामाय नमः।
ॐ प्राचे नमः।
ॐ दक्षिणाय नमः।
ॐ वामनाय नमः॥ ३४० ॥

ॐ सिद्धयोगिने नमः।
ॐ महर्शये नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धसाधकाय नमः।
ॐ भिक्षवे नमः।
ॐ भिक्षुरूपाय नमः।
ॐ विपणाय नमः।
ॐ मृदवे नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ महासेनाय नमः॥ ३५० ॥

ॐ विशाखाय नमः।
ॐ षष्टिभागाय नमः।
ॐ गवां पतये नमः।
ॐ वज्रहस्ताय नमः।
ॐ विष्कम्भिने नमः।
ॐ चमूस्तम्भनाय नमः।
ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः।
ॐ तालाय नमः।
ॐ मधवे नमः।
ॐ मधुकलोचनाय नमः॥ ३६० ॥

ॐ वाचस्पत्याय नमः।
ॐ वाजसेनाय नमः।
ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ लोकचारिणे नमः।
ॐ सर्वचारिणे नमः।
ॐ विचारविदे नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ कालाय नमः॥ ३७० ॥

ॐ निशाचारिणे नमः।
ॐ पिनाकभृते नमः।
ॐ निमित्तस्थाय नमः।
ॐ निमित्ताय नमः।
ॐ नन्दये नमः।
ॐ नन्दिकराय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ नन्दीश्वराय नमः।
ॐ नन्दिने नमः।
ॐ नन्दनाय नमः॥ ३८० ॥

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः।
ॐ भगहारिणे नमः।
ॐ निहन्त्रे नमः।
ॐ कलाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ पितामहाय नमः।
ॐ चतुर्मुखाय नमः।
ॐ महालिङ्गाय नमः।
ॐ चारुलिङ्गाय नमः।
ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः॥ ३९० ॥
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ योगाध्यक्षाय नमः।
ॐ युगावहाय नमः।
ॐ बीजाध्यक्षाय नमः।
ॐ बीजकर्त्रे नमः।
ॐ अध्यात्मानुगताय नमः।
ॐ बलाय नमः।
ॐ इतिहासाय नमः।
ॐ सकल्पाय नमः।
ॐ गौतमाय नमः॥ ४०० ॥

ॐ निशाकराय नमः।
ॐ दम्भाय नमः।
ॐ अदम्भाय नमः।
ॐ वैदम्भाय नमः।
ॐ वश्याय नमः।
ॐ वशकराय नमः।
ॐ कलये नमः।
ॐ लोककर्त्रे नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ महाकर्त्रे नमः॥ ४१० ॥

ॐ अनौषधाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः।
ॐ बलवते नमः।
ॐ शक्राय नमः।
ॐ नित्यै नमः।
ॐ अनित्यै नमः।
ॐ शुद्धात्मने नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ मान्याय नमः॥ ४२० ॥

ॐ गतागताय नमः।
ॐ बहुप्रसादाय नमः।
ॐ सुस्वप्नाय नमः।
ॐ दर्पणाय नमः।
ॐ अमित्रजिते नमः।
ॐ वेदकाराय नमः।
ॐ मन्त्रकाराय नमः।
ॐ विदुषे नमः।
ॐ समरमर्दनाय नमः।
ॐ महामेघनिवासिने नमः॥ ४३० ॥

ॐ महाघोराय नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ कराय नमः।
ॐ अग्निज्वालाय नमः।
ॐ महाज्वालाय नमः।
ॐ अतिधूम्राय नमः।
ॐ हुताय नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ वृषणाय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः॥ ४४० ॥

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः।
ॐ धूमकेतनाय नमः।
ॐ नीलाय नमः।
ॐ अङ्गलुब्धाय नमः।
ॐ शोभनाय नमः।
ॐ निरवग्रहाय नमः।
ॐ स्वस्तिदाय नमः।
ॐ स्वस्तिभावाय नमः।
ॐ भागिने नमः।
ॐ भागकराय नमः॥ ४५० ॥

ॐ लघवे नमः।
ॐ उत्सङ्गाय नमः।
ॐ महाङ्गाय नमः।
ॐ महागर्भपरायणाय नमः।
ॐ कृष्णवर्णाय नमः।
ॐ सुवर्णाय नमः।
ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः।
ॐ महापादाय नमः।
ॐ महाहस्ताय नमः।
ॐ महाकायाय नमः॥ ४६० ॥

ॐ महायशसे नमः।
ॐ महामूर्ध्ने नमः।
ॐ महामात्राय नमः।
ॐ महानेत्राय नमः।
ॐ निशालयाय नमः।
ॐ महान्तकाय नमः।
ॐ महाकर्णाय नमः।
ॐ महोष्ठाय नमः।
ॐ महाहणवे नमः।
ॐ महानासाय नमः॥ ४७० ॥

ॐ महाकम्बवे नमः।
ॐ महाग्रीवाय नमः।
ॐ श्मशानभाजे नमः।
ॐ महावक्षसे नमः।
ॐ महोरस्काय नमः।
ॐ अन्तरात्मने नमः।
ॐ मृगालयाय नमः।
ॐ लम्बनाय नमः।
ॐ लम्बितोष्ठाय नमः।
ॐ महामायाय नमः॥ ४८० ॥

ॐ पयोनिधये नमः।
ॐ महादन्ताय नमः।
ॐ महादंष्ट्राय नमः।
ॐ महजिह्वाय नमः।
ॐ महामुखाय नमः।
ॐ महानखाय नमः।
ॐ महारोमाय नमः।
ॐ महाकोशाय नमः।
ॐ महाजटाय नमः।
ॐ प्रसन्नाय नमः॥ ४९० ॥

ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ प्रत्ययाय नमः।
ॐ गिरिसाधनाय नमः।
ॐ स्नेहनाय नमः।
ॐ अस्नेहनाय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ महामुनये नमः।
ॐ वृक्षाकाराय नमः।
ॐ वृक्षकेतवे नमः।
ॐ अनलाय नमः॥ ५०० ॥

ॐ वायुवाहनाय नमः।
ॐ गण्डलिने नमः।
ॐ मेरुधाम्ने नमः।
ॐ देवाधिपतये नमः।
ॐ अथर्वशीर्षाय नमः।
ॐ सामास्याय नमः।
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः।
ॐ यजुः पाद भुजाय नमः।
ॐ गुह्याय नमः।
ॐ प्रकाशाय नमः॥ ५१० ॥

ॐ जङ्गमाय नमः।
ॐ अमोघार्थाय नमः।
ॐ प्रसादाय नमः।
ॐ अभिगम्याय नमः।
ॐ सुदर्शनाय नमः।
ॐ उपकाराय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ सर्वाय नमः।
ॐ कनकाय नमः।
ॐ कञ्चनच्छवये नमः॥ ५२० ॥
ॐ नाभये नमः।
ॐ नन्दिकराय नमः।
ॐ भावाय नमः।
ॐ पुष्करस्थापतये नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ द्वादशाय नमः।
ॐ त्रासनाय नमः।
ॐ आद्याय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः॥ ५३० ॥

ॐ नक्तं नमः।
ॐ कलये नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ मकराय नमः।
ॐ कालपूजिताय नमः।
ॐ सगणाय नमः।
ॐ गणकाराय नमः।
ॐ भूतवाहनसारथये नमः।
ॐ भस्मशयाय नमः।
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः॥ ५४० ॥

ॐ भस्मभूताय नमः।
ॐ तरवे नमः।
ॐ गणाय नमः।
ॐ लोकपालाय नमः।
ॐ अलोकाय नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ सर्वपूजिताय नमः।
ॐ शुक्लाय नमः।
ॐ त्रिशुक्लाय नमः।
ॐ सम्पन्नाय नमः॥ ५५० ॥

ॐ शुचये नमः।
ॐ भूतनिषेविताय नमः।
ॐ आश्रमस्थाय नमः।
ॐ क्रियावस्थाय नमः।
ॐ विश्वकर्ममतये नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ विशालशाखाय नमः।
ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
ॐ अम्बुजालाय नमः।
ॐ सुनिश्चलाय नमः॥ ५६० ॥

ॐ कपिलाय नमः।
ॐ कपिशाय नमः।
ॐ शुक्लाय नमः।
ॐ अयुशे नमः।
ॐ पराय नमः।
ॐ अपराय नमः।
ॐ गन्धर्वाय नमः।
ॐ अदितये नमः।
ॐ तार्क्ष्याय नमः।
ॐ सुविज्ञेयाय नमः॥ ५७० ॥

ॐ सुशारदाय नमः।
ॐ परश्वधायुधाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ अनुकारिणे नमः।
ॐ सुबान्धवाय नमः।
ॐ तुम्बवीणाय नमः।
ॐ महाक्रोधाया नमः।
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
ॐ जलेशयाय नमः।
ॐ उग्राय नमः॥ ५८० ॥

ॐ वशङ्कराय नमः।
ॐ वंशाय नमः।
ॐ वंशनादाय नमः।
ॐ अनिन्दिताय नमः।
ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः।
ॐ मायाविने नमः।
ॐ सुहृदाय नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ बन्धनाय नमः॥ ५९० ॥

ॐ बन्धकर्त्रे नमः।
ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः।
ॐ सयज्ञारये नमः।
ॐ सकामारये नमः।
ॐ महादंश्ट्राय नमः।
ॐ महायुधाय नमः।
ॐ बहुधानिन्दिताय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः॥ ६०० ॥

ॐ अधनाय नमः।
ॐ अमरेशाय नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ विश्वदेवाय नमः।
ॐ सुरारिघ्ने नमः।
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः।
ॐ अनिलाभाय नमः।
ॐ चेकितानाय नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ अजैकपाते नमः॥ ६१० ॥

ॐ कापालिने नमः।
ॐ त्रिशङ्कवे नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ धन्वन्तरये नमः।
ॐ धूमकेतवे नमः।
ॐ स्कन्दाय नमः।
ॐ वैश्रवणाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ शक्राय नमः॥ ६२० ॥

ॐ विष्णवे नमः।
ॐ मित्राय नमः।
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
ॐ धृवाय नमः।
ॐ धराय नमः।
ॐ प्रभावाय नमः।
ॐ सर्वगाय वायवे नमः।
ॐ अर्यम्ने नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ रवये नमः॥ ६३० ॥

ॐ उषङ्गवे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ मान्धात्रे नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ वर्णविभाविने नमः।
ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ महागर्भाय नमः।
ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः॥ ६४० ॥

ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ बलवते नमः।
ॐ उपशान्ताय नमः।
ॐ पुराणाय नमः।
ॐ पुण्यचञ्चवे नमः।
ॐ ये नमः।
ॐ कुरुकर्त्रे नमः।
ॐ कुरुवासिने नमः।
ॐ कुरुभूताय नमः॥ ६५० ॥

ॐ गुणौषधाय नमः।
ॐ सर्वाशयाय नमः।
ॐ दर्भचारिणे नमः।
ॐ सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः।
ॐ देवदेवाय नमः।
ॐ सुखासक्ताय नमः।
ॐ सते नमः।
ॐ असते नमः।
ॐ सर्वरत्नविदे नमः।
ॐ कैलासगिरिवासिने नमः॥ ६६० ॥

ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः।
ॐ कूलहारिणे नमः।
ॐ कुलकर्त्रे नमः।
ॐ बहुविद्याय नमः।
ॐ बहुप्रदाय नमः।
ॐ वणिजाय नमः।
ॐ वर्धकिने नमः।
ॐ वृक्षाय नमः।
ॐ वकिलाय नमः।
ॐ चन्दनाय नमः॥ ६७० ॥

ॐ छदाय नमः।
ॐ सारग्रीवाय नमः।
ॐ महाजत्रवे नमः।
ॐ अलोलाय नमः।
ॐ महौषधाय नमः।
ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः।
ॐ सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः।
ॐ सिंहनादाय नमः।
ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः।
ॐ सिंहगाय नमः॥ ६८० ॥

ॐ सिंहवाहनाय नमः।
ॐ प्रभावात्मने नमः।
ॐ जगत्कालस्थालाय नमः।
ॐ लोकहिताय नमः।
ॐ तरवे नमः।
ॐ सारङ्गाय नमः।
ॐ नवचक्राङ्गाय नमः।
ॐ केतुमालिने नमः।
ॐ सभावनाय नमः।
ॐ भूतालयाय नमः॥ ६९० ॥

ॐ भूतपतये नमः।
ॐ अहोरात्राय नमः।
ॐ अनिन्दिताय नमः।
ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः।
ॐ निलयाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ संयताय नमः।
ॐ अश्वाय नमः॥ ७०० ॥

ये भी जानें

ॐ भोजनाय नमः।
ॐ प्राणधारणाय नमः।
ॐ धृतिमते नमः।
ॐ मतिमते नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ सत्कृताय नमः।
ॐ युगाधिपाय नमः।
ॐ गोपालये नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ ग्रामाय नमः॥ ७१० ॥

ॐ गोचर्मवसनाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः।
ॐ प्रकृष्टारये नमः।
ॐ महाहर्शाय नमः।
ॐ जितकामाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ गान्धाराय नमः।
ॐ सुवासाय नमः॥ ७२० ॥

ॐ तपस्सक्ताय नमः।
ॐ रतये नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ महागीताय नमः।
ॐ महानृत्याय नमः।
ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः।
ॐ महाकेतवे नमः।
ॐ महाधातवे नमः।
ॐ नैकसानुचराय नमः।
ॐ चलाय नमः॥ ७३० ॥

ॐ आवेदनीयाय नमः।
ॐ आदेशाय नमः।
ॐ सर्वगन्धसुखाहवाय नमः।
ॐ तोरणाय नमः।
ॐ तारणाय नमः।
ॐ वाताय नमः।
ॐ परिधीने नमः।
ॐ पतिखेचराय नमः।
ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः।
ॐ वृद्धाय नमः॥ ७४० ॥

ॐ अतिवृद्धाय नमः।
ॐ गुणाधिकाय नमः।
ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः।
ॐ देवासुरपतये नमः।
ॐ पतये नमः।
ॐ युक्ताय नमः।
ॐ युक्तबाहवे नमः।
ॐ दिविसुपर्णोदेवाय नमः।
ॐ आषाढाय नमः।
ॐ सुषाढाय नमः॥ ७५० ॥

ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ हरिणाय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः।
ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः।
ॐ महापथाय नमः।
ॐ शिरोहारिणे नमः।
ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः।
ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः।
ॐ सर्वयोगिने नमः॥ ७६० ॥

ॐ महाबलाय नमः।
ॐ समाम्नायाय नमः।
ॐ अस्माम्नायाय नमः।
ॐ तीर्थदेवाय नमः।
ॐ महारथाय नमः।
ॐ निर्जीवाय नमः।
ॐ जीवनाय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ शुभाक्षाय नमः।
ॐ बहुकर्कशाय नमः॥ ७७० ॥

ॐ रत्नप्रभूताय नमः।
ॐ रत्नाङ्गाय नमः।
ॐ महार्णवनिपानविदे नमः।
ॐ मूलाय नमः।
ॐ विशालाय नमः।
ॐ अमृताय नमः।
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
ॐ तपोनिधये नमः।
ॐ आरोहणाय नमः।
ॐ अधिरोहाय नमः॥ ७८० ॥

ॐ शीलधारिणे नमः।
ॐ महायशसे नमः।
ॐ सेनाकल्पाय नमः।
ॐ महाकल्पाय नमः।
ॐ योगाय नमः।
ॐ युगकराय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ युगरूपाय नमः।
ॐ महारूपाय नमः।
ॐ महानागहनाय नमः॥ ७९० ॥

ॐ वधाय नमः।
ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः।
ॐ पादाय नमः।
ॐ पण्डिताय नमः।
ॐ अचलोपमाय नमः।
ॐ बहुमालाय नमः।
ॐ महामालाय नमः।
ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः।
ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः।
ॐ त्रियुगाय नमः॥ ८०० ॥

ॐ सफलोदयाय नमः।
ॐ त्रिलोचनाय नमः।
ॐ विषण्णाङ्गाय नमः।
ॐ मणिविद्धाय नमः।
ॐ जटाधराय नमः।
ॐ बिन्दवे नमः।
ॐ विसर्गाय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ शराय नमः।
ॐ सर्वायुधाय नमः॥ ८१० ॥

ॐ सहाय नमः।
ॐ निवेदनाय नमः।
ॐ सुखाजाताय नमः।
ॐ सुगन्धाराय नमः।
ॐ महाधनुषे नमः।
ॐ गन्धपालिने भगवते नमः।
ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः।
ॐ मन्थानाय बहुलवायवे नमः।
ॐ सकलाय नमः।
ॐ सर्वलोचनाय नमः॥ ८२० ॥

ॐ तलस्तालाय नमः।
ॐ करस्थालिने नमः।
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ छत्राय नमः।
ॐ सुछत्राय नमः।
ॐ विरव्यातलोकाय नमः।
ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः।
ॐ मुण्डाय नमः।
ॐ विरूपाय नमः॥ ८३० ॥

ॐ विकृताय नमः।
ॐ दण्डिने नमः।
ॐ कुण्डिने नमः।
ॐ विकुर्वणाय नमः।
ॐ हर्यक्षाय नमः।
ॐ ककुभाय नमः।
ॐ वज्रिणे नमः।
ॐ शतजिह्वाय नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः॥ ८४० ॥

ॐ देवेन्द्राय सर्वदेवमयाय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ सहस्रबाहवे नमः।
ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ सर्वलोककृते नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ त्रिककुडे मन्त्राय नमः।
ॐ कनिष्ठाय नमः।
ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः॥ ८५० ॥

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।
ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः।
ॐ पद्मगर्भाय नमः।
ॐ महागर्भाय नमः।
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।
ॐ जलोद्भवाय नमः।
ॐ गभस्तये नमः।
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
ॐ ब्रह्मिणे नमः।
ॐ ब्रह्मविदे नमः॥ ८६० ॥

ॐ ब्राह्मणाय नमः।
ॐ गतये नमः।
ॐ अनन्तरूपाय नमः।
ॐ नैकात्मने नमः।
ॐ स्वयंभुव तिग्मतेजसे नमः।
ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ वातरंहाय नमः।
ॐ मनोजवाय नमः।
ॐ चन्दनिने नमः॥ ८७० ॥

ॐ पद्मनालाग्राय नमः।
ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः।
ॐ नीलमौलये नमः।
ॐ पिनाकधृते नमः।
ॐ उमापतये नमः।
ॐ उमाकान्ताय नमः।
ॐ जाह्नवीभृते नमः।
ॐ उमाधवाय नमः।

ॐ वराय वराहाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ सुमहास्वनाय नमः।
ॐ महाप्रसादाय नमः।
ॐ दमनाय नमः।
ॐ शत्रुघ्ने नमः।
ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः।
ॐ प्रीतात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः॥ ८९० ॥

ॐ प्रयतात्माने नमः।
ॐ प्रधानधृते नमः।
ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः।
ॐ त्र्यक्षाय नमः।
ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः।
ॐ चराचरात्मने नमः।
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः।
ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः।
ॐ साध्यर्षये नमः।
ॐ वसुरादित्याय नमः॥ ९०० ॥

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तराय नमः।
ॐ पर्यायोनराय नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ मासाय नमः।
ॐ पक्षाय नमः।
ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः।
ॐ कलाभ्यो नमः॥ ९१० ॥

ॐ काष्ठाभ्यो नमः।
ॐ लवेभ्यो नमः।
ॐ मात्राभ्यो नमः।
ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः।
ॐ क्षणेभ्यो नमः।
ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।
ॐ प्रजाबीजाय नमः।
ॐ लिङ्गाय नमः।
ॐ आद्याय निर्गमाय नमः।
ॐ सते नमः॥ ९२० ॥

ॐ असते नमः।
ॐ व्यक्ताय नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।
ॐ पित्रे नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ पितामहाय नमः।
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।
ॐ प्रजाद्वाराय नमः।
ॐ मोक्षद्वाराय नमः।
ॐ त्रिविष्टपाय नमः॥ ९३० ॥

ॐ निर्वाणाय नमः।
ॐ ह्लादनाय नमः।
ॐ ब्रह्मलोकाय नमः।
ॐ परायै गत्यै नमः।
ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः।
ॐ देवासुरपरायणाय नमः।
ॐ देवासुरगुरवे नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः।
ॐ देवासुर महामात्राय नमः॥ ९४० ॥

ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः।
ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः।
ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः।
ॐ देवातिदेवाय नमः।
ॐ देवर्शये नमः।
ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः।
ॐ देवासुरेश्वराय नमः।
ॐ विश्वाय नमः।
ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः॥ ९५० ॥

ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ देवतात्मने नमः।
ॐ आत्मसंभवाय नमः।
ॐ उद्भिदे नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ वैद्याय नमः।
ॐ विरजाय नमः।
ॐ नीरजाय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ ईड्याय नमः॥ ९६० ॥

ॐ हस्तीश्वराय नमः।
ॐ व्यघ्राय नमः।
ॐ देवसिंहाय नमः।
ॐ नरऋषभाय नमः।
ॐ विबुधाय नमः।
ॐ अग्रवराय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सर्वदेवाय नमः।
ॐ तपोमयाय नमः।
ॐ सुयुक्ताय नमः॥ ९७० ॥

ॐ शिभनाय नमः।
ॐ वज्रिणे नमः।
ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ गुहाय नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ निजाय सर्गाय नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ सर्वपावनाय नमः।
ॐ शृङ्गिणे नमः॥ ९८० ॥

ॐ शृङ्गप्रियाय नमः।
ॐ बभ्रुवे नमः।
ॐ राजराजाय नमः।
ॐ निरामयाय नमः।
ॐ अभिरामाय नमः।
ॐ सुरगणाय नमः।
ॐ विरामाय नमः।
ॐ सर्वसाधनाय नमः।
ॐ ललाटाक्षाय नमः।
ॐ विश्वदेवाय नमः॥ ९९० ॥

ॐ हरिणाय नमः।
ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः।
ॐ स्थावराणां पतये नमः।
ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ सत्यव्रताय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ व्रताधिपाय नमः॥ १००० ॥

ॐ परस्मै नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः।
ॐ विमुक्ताय नमः।
ॐ मुक्ततेजसे नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीवर्धनाय नमः।
ॐ जगते नमः॥ १००८ ॥

इति शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम् ॥

NamavaliShiv NamavaliShiv 1008 NamavaliShiv Sahastra Namavali


अगर आपको यह लेख पसंद आया, तो कृपया शेयर, लाइक या कॉमेंट जरूर करें!

* यदि आपको इस पेज में सुधार की जरूरत महसूस हो रही है, तो कृपया अपने विचारों को हमें शेयर जरूर करें: यहाँ शेयर करें
** आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर शेयर करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक: यहाँ शेयर करें

मधुराष्टकम्: धरं मधुरं वदनं मधुरं - श्रीवल्लभाचार्य कृत

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं॥

श्री रुद्राष्टकम् - श्री गोस्वामितुलसीदासकृतं

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं...

॥ श्री शिवसहस्रनामावली ॥

ॐ स्थिराय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ प्रवराय नमः।...

श्री दुर्गा माँ के 108 नाम

सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्य, त्रिनेत्र, शूलधारिणी...

श्री कृष्णाष्टकम् - आदि शंकराचार्य

भजे व्रजैक मण्डनम्, समस्त पाप खण्डनम्, स्वभक्त चित्त रञ्जनम्, सदैव नन्द नन्दनम्...

श्री कृष्णाष्टकम्

वसुदॆव सुतं दॆवं कंस चाणूर मर्दनम्। दॆवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम्...

शिवाष्ट्कम्: जय शिवशंकर, जय गंगाधर.. पार्वती पति, हर हर शम्भो

जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी...

माँ सरस्वती अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली

ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ महाभद्रायै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ वरप्रदायै नमः। ॐ श्रीप्रदायै नमः।...

श्री महासरस्वती सहस्रनाम स्तोत्रम्!

ध्यानम्: श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका-मालालालित...

नामावलि: श्री गणेश अष्टोत्तर नामावलि

श्री गणेश के 108 नाम और उनसे जुड़े मंत्र। गजानन- ॐ गजाननाय नमः। गणाध्यक्ष- ॐ गणाध्यक्षाय नमः...

close this ads
^
top