close this ads

नामावलि: श्री गणेश अष्टोत्तर नामावलि


श्री गणेश के 108 नाम और उनसे जुड़े मंत्र।

गजानन- ॐ गजाननाय नमः।
गणाध्यक्ष- ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
विघ्नराज- ॐ विघ्नराजाय नमः।
विनायक- ॐ विनायकाय नमः।
द्वैमातुर- ॐ द्वैमातुराय नमः।
द्विमुख- ॐ द्विमुखाय नमः।
प्रमुख- ॐ प्रमुखाय नमः।
सुमुख-ॐ सुमुखाय नमः।
कृति- ॐ कृतिने नमः।
सुप्रदीप- ॐ सुप्रदीपाय नमः।
सुखनिधी- ॐ सुखनिधये नमः।
सुराध्यक्ष- ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
सुरारिघ्न- ॐ सुरारिघ्नाय नमः।
महागणपति- ॐ महागणपतये नमः।
मान्या- ॐ मान्याय नमः।
महाकाल- ॐ महाकालाय नमः।
महाबला- ॐ महाबलाय नमः।
हेरम्ब- ॐ हेरम्बाय नमः।
लम्बजठर- ॐ लम्बजठरायै नमः।
ह्रस्वग्रीव- ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।
महोदरा- ॐ महोदराय नमः।
मदोत्कट- ॐ मदोत्कटाय नमः।
महावीर- ॐ महावीराय नमः।
मन्त्रिणे- ॐ मन्त्रिणे नमः।
मङ्गल स्वरा- ॐ मङ्गल स्वराय नमः।
प्रमधा- ॐ प्रमधाय नमः।
प्रथम- ॐ प्रथमाय नमः।
प्रज्ञा- ॐ प्राज्ञाय नमः।
विघ्नकर्ता- ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
विघ्नहर्ता- ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।
विश्वनेत्र- ॐ विश्वनेत्रे नमः।
विराट्पति- ॐ विराट्पतये नमः।
श्रीपति- ॐ श्रीपतये नमः।
वाक्पति- ॐ वाक्पतये नमः।
शृङ्गारिण- ॐ शृङ्गारिणे नमः।
अश्रितवत्सल- ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।
शिवप्रिय- ॐ शिवप्रियाय नमः।
शीघ्रकारिण- ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
शाश्वत - ॐ शाश्वताय नमः।
बल- ॐ बल नमः।
बलोत्थिताय- ॐ बलोत्थिताय नमः।
भवात्मजाय- ॐ भवात्मजाय नमः।
पुराण पुरुष- ॐ पुराण पुरुषाय नमः।
पूष्णे- ॐ पूष्णे नमः।
पुष्करोत्षिप्त वारिणे- ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः।
अग्रगण्याय- ॐ अग्रगण्याय नमः।
अग्रपूज्याय- ॐ अग्रपूज्याय नमः।
अग्रगामिने- ॐ अग्रगामिने नमः।
मन्त्रकृते- ॐ मन्त्रकृते नमः।
चामीकरप्रभाय- ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
सर्वाय- ॐ सर्वाय नमः।
सर्वोपास्याय- ॐ सर्वोपास्याय नमः।
सर्व कर्त्रे- ॐ सर्व कर्त्रे नमः।
सर्वनेत्रे- ॐ सर्वनेत्रे नमः।
सर्वसिद्धिप्रदाय- ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
सिद्धये- ॐ सिद्धये नमः।
पञ्चहस्ताय- ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
पार्वतीनन्दनाय- ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।
प्रभवे- ॐ प्रभवे नमः।
कुमारगुरवे- ॐ कुमारगुरवे नमः।
अक्षोभ्याय- ॐ अक्षोभ्याय नमः।
कुञ्जरासुर भञ्जनाय- ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।
प्रमोदाय- ॐ प्रमोदाय नमः।
मोदकप्रियाय- ॐ मोदकप्रियाय नमः।
कान्तिमते- ॐ कान्तिमते नमः।
धृतिमते- ॐ धृतिमते नमः।
कामिने- ॐ कामिने नमः।
कपित्थपनसप्रियाय- ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।
ब्रह्मचारिणे- ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ब्रह्मरूपिणे- ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।
ब्रह्मविद्यादि दानभुवे- ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः।
जिष्णवे- ॐ जिष्णवे नमः।
विष्णुप्रियाय- ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
भक्त जीविताय- ॐ भक्त जीविताय नमः।
जितमन्मधाय- ॐ जितमन्मधाय नमः।
ऐश्वर्यकारणाय- ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।
ज्यायसे- ॐ ज्यायसे नमः।
यक्षकिन्नेर सेविताय- ॐ यक्षकिन्नेर सेविताय नमः।
गङ्गा सुताय- ॐ गङ्गा सुताय नमः।
गणाधीशाय- ॐ गणाधीशाय नमः।
गम्भीर निनदाय- ॐ गम्भीर निनदाय नमः।
वटवे- ॐ वटवे नमः।
अभीष्टवरदाय- ॐ अभीष्टवरदाय नमः।
ज्योतिषे- ॐ ज्योतिषे नमः।
भक्तनिधये- ॐ भक्तनिधये नमः।
भावगम्याय- ॐ भावगम्याय नमः।
मङ्गलप्रदाय- ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
अव्यक्ताय- ॐ अव्यक्ताय नमः।
अप्राकृत पराक्रमाय- ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।
सत्यधर्मिणे- ॐ सत्यधर्मिणे नमः।
सखये- ॐ सखये नमः।
सरसाम्बुनिधये- ॐ सरसाम्बुनिधये नमः।
महेशाय- ॐ महेशाय नमः।
दिव्याङ्गाय- ॐ दिव्याङ्गाय नमः।
मणिकिङ्किणी मेखालाय- ॐ मणिकिङ्किणी मेखालाय नमः।
समस्त देवता मूर्तये- ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः।
सहिष्णवे- ॐ सहिष्णवे नमः।
सततोत्थिताय- ॐ सततोत्थिताय नमः।
विघातकारिणे- ॐ विघातकारिणे नमः।
विश्वग्दृशे- ॐ विश्वग्दृशे नमः।
विश्वरक्षाकृते- ॐ विश्वरक्षाकृते नमः।
कल्याणगुरवे- ॐ कल्याणगुरवे नमः।
उन्मत्तवेषाय- ॐ उन्मत्तवेषाय नमः।
अपराजिते- ॐ अपराजिते नमः।
समस्त जगदाधाराय- ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।
सर्वैश्वर्यप्रदाय- ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
आक्रान्त चिद चित्प्रभवे- ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवे नमः।
श्री विघ्नेश्वराय- ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः।

॥ इति श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Hindi Version in English

108 name of Lord Shri Ganesh and His Mantra.

1) Gajanana- Om Gajananaya Namah।
2) Ganadhyaksha- Om Ganadhyakshaya Namah।
3) Vighnaraja- Om Vighnarajaya Namah।
4) Vinayaka- Om Vinayakaya Namah।
5) Dvaimatura- Om Dvaimaturaya Namah।
6) Dwimukha- Om Dwimukhaya Namah।
7) Pramukha- Om Pramukhaya Namah।
8) Sumukha- Om Sumukhaya Namah।
9) Kriti- Om Kritine Namah।
10) Supradipa- Om Supradipaya Namah।
11) Sukhanidhi- Om Sukhanidhaye Namah।
12) Suradhyaksha- Om Suradhyakshaya Namah।
13) Surarighna- Om Surarighnaya Namah।
14) Mahaganapati- Om Mahaganapataye Namah।
15) Manya- Om Manyaya Namah।
16) Mahakala- Om Mahakalaya Namah।
17) Mahabala- Om Mahabalaya Namah।
18) Heramba- Om Herambaya Namah।
19) Lambajathara- Om Lambajatharayai Namah।
20) Haswagriva- Om Haswa Grivaya Namah।
21) Mahodara- Om Mahodaraya Namah।
22) Madotkata- Om Madotkataya Namah।
23) Mahavira- Om Mahaviraya Namah।
24) Mantrine- Om Mantrine Namah।
25) Mangala Swara- Om Mangala Swaraya Namah।
26) Pramadha- Om Pramadhaya Namah।
27) Prathama- Om Prathamaya Namah।
28) Prajna- Om Prajnaya Namah।
29) Vighnakarta- Om Vighnakartre Namah।
30) Vignaharta- Om Vignahartre Namah।
31) Vishwanetra- Om Vishwanetre Namah।
32) Viratpati- Om Viratpataye Namah।
33) Shripati- Om Shripataye Namah।
34) Vakpati- Om Vakpataye Namah।
35) Shringarin- Om Shringarine Namah।
36) Ashritavatsala- Om Ashritavatsalaya Namah।
37) Shivapriya- Om Shivapriyaya Namah।
38) Shighrakarina- Om Shighrakarine Namah।
39) Shashwata- Om Shashwataya Namah।
40) Bal- Om Bala Namah।
41) Balotthitaya- Om Balotthitaya Namah।
42) Bhavatmajaya- Om Bhavatmajaya Namah।
43) Purana Purusha- Om Purana Purushaya Namah।
44) Pushne- Om Pushne Namah।
45) Pushkarotshipta Varine- Om Pushkarotshipta Varine Namah।
46) Agraganyaya- Om Agraganyaya Namah।
47) Agrapujyaya- Om Agrapujyaya Namah।
48) Agragamine- Om Agragamine Namah।
49) Mantrakrite- Om Mantrakrite Namah।
50) Chamikaraprabhaya- Om Chamikaraprabhaya Namah।
51) Sarvaya- Om Sarvaya Namah।
52) Sarvopasyaya- Om Sarvopasyaya Namah।
53) Sarvakartre- Om Sarva Kartre Namah।
54) Sarvanetre- Om Sarvanetre Namah।
55) Sarvasiddhipradaya- Om Sarvasiddhipradaya Namah।
56) Siddhaye- Om Siddhaye Namah।
57) Panchahastaya- Om Panchahastaya Namah।
58) Parvatinadanaya- Om Parvatinandanaya Namah।
59) Prabhave- Om Prabhave Namah।
60) Kumaragurave- Om Kumaragurave Namah।
61) Akshobhyaya- Om Akshobhyaya Namah।
62) Kunjarasura Bhanjanaya- Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah।
63) Pramodaya- Om Pramodaya Namah।
64) Modakapriyaya- Om Modakapriyaya Namah।
65) Kantimate- Om Kantimate Namah।
66) Dhritimate- Om Dhritimate Namah।
67) Kamine- Om Kamine Namah।
68) Kapitthapanasapriyaya- Om Kapitthapanasapriyaya Namah।
69) Brahmacharine- Om Brahmacharine Namah।
70) Brahmarupine- Om Brahmarupine Namah।
71) Brahmavidyadi Danabhuve- Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah।
72) Jishnave- Om Jishnave Namah।
73) Vishnupriyaya- Om Vishnupriyaya Namah।
74) Bhakta Jivitaya- Om Bhakta Jivitaya Namah।
75) Jitamanmadhaya- Om Jitamanmadhaya Namah।
76) Aishwaryakaranaya- Om Aishwaryakaranaya Namah।
77) Jyayase- Om Jyayase Namah।
78) Yaksha Kinnerasevitaya- Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah।
79) Ganga Sutaya- Om Ganga Sutaya Namah।
80) Ganadhishaya- Om Ganadhishaya Namah।
81) Gambhira Ninadaya- Om Gambhira Ninadaya Namah।
82) Vatave- Om Vatave Namah।
83) Jyotishe Abhishtavaradaya- Om Abhishtavaradaya Namah।
84) Om Jyotishe Namah।
85) Bhktanidhaye- Om Bhktanidhaye Namah।
86) Bhavagamyaya- Om Bhavagamyaya Namah।
87) Mangalapradaya- Om Mangalapradaya Namah।
88) Avyaktaya- Om Avyaktaya Namah।
89) Aprakrita Parakramaya- Om Aprakrita Parakramaya Namah।
90) Satyadharmine- Om Satyadharmine Namah।
91) Sakhaye- Om Sakhaye Namah।
92) Sarasambunidhaye- Om Sarasambunidhaye Namah।
93) Maheshaya- Om Maheshaya Namah।
94) Divyangaya- Om Divyangaya Namah।
95) Manikinkini Mekhalaya- Om Manikinkini Mekhalaya Namah।
96) Samasta Devata Murtaye- Om Samasta Devata Murtaye Namah।
97) Sahishnave- Om Sahishnave Namah।
98) Satatotthitaya- Om Satatotthitaya Namah।
99) Vighatakarine- Om Vighatakarine Namah।
100) Vishwagdrishe- Om Vishwagdrishe Namah।
101) Vishwarakshakrite- Om Vishwarakshakrite Namah।
102) Kalyanagurave- Om Kalyanagurave Namah।
103) Unmattaveshaya- Om Unmattaveshaya Namah।
104) Aparajite- Om Aparajite Namah।
105) Samsta Jagadadharaya- Om Samsta Jagadadharaya Namah।
106) Sarwaishwaryapradaya- Om Sarwaishwaryapradaya Namah।
107) Akranta Chida Chitprabhave- Om Akranta Chida Chitprabhave Namah।
108) Shri Vighneshwaraya- Om Shri Vighneshwaraya Namah।

॥ Eti Shriganeshashtottar Shatnamavalih Sampoorna ॥

NamavaliShri Ganesh Namavali


If you love this article please like, share or comment!

* If you are feeling any data correction, please share your views on our contact us page.
** Please write your any type of feedback or suggestion(s) on our contact us page. Whatever you think, (+) or (-) doesn't metter!

॥ श्री शिवसहस्रनामावली ॥

ॐ स्थिराय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ प्रवराय नमः।...

श्री शिवमङ्गलाष्टकम्॥

भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने। कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम्॥

॥ बिल्वाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्। त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् ॥

भगवान शिव शतनाम-नामावली स्तोत्रम्!

ॐ शिवाय नमः ॥ ॐ महेश्वराय नमः ॥ ॐ शंभवे नमः ॥ ॐ पिनाकिने नमः ॥ ॐ शशिशेखराय नमः ॥...

दशरथकृत शनि स्तोत्र

नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च। नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम:॥

श्री शनैश्चर सहस्रनाम वली

ॐ अमिताभाषिणे नमः। ॐ अघहराय नमः। ॐ अशेषदुरितापहाय नमः।...

श्री शनि अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली

ॐ शनैश्चराय नमः॥ ॐ शान्ताय नमः॥ ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः॥ ॐ शरण्याय नमः॥ ॐ वरेण्याय नमः॥

श्री दुर्गा माँ के 108 नाम

सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्य, त्रिनेत्र, शूलधारिणी...

श्री महासरस्वती सहस्रनाम स्तोत्रम्!

ध्यानम्: श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका-मालालालित...

नामावलि: श्री गणेश अष्टोत्तर नामावलि

श्री गणेश के 108 नाम और उनसे जुड़े मंत्र। गजानन- ॐ गजाननाय नमः। गणाध्यक्ष- ॐ गणाध्यक्षाय नमः...

Latest Mandir

^
top